x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zawieranie umów

Mieszkańcy Dębicy, którzy chcą się przyłączyć do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej powinni :

 

  1. Wypełnić wniosek o warunki techniczne dostawy wody dołączając wyrys mapy fizycznej w skali 1:500.

  2. Na podstawie warunków i mapy do celów projektowych należy opracować projekt przyłączy w 3 egzemplarzach uzgadniając go w ZUD i branżowo w Wodociągach Dębickich.

  3. Wykonanie przyłączy zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia..

  4. Dokonać  odbioru technicznego przez pracowników Wodociągów Dębickich.

  5. Przed przyłączeniem się do sieci należy zwrócić się do Wodociągów Dębickich o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę i przyjęcie ścieków.

Do podpisania umowy prosimy załączyć dane i dokumenty niezbędne do jej zawarcia.

5.1. w przypadku osób fizycznych
· imię i nazwisko
· adres zamieszkania / adres korespondencyjny
· adres punktu poboru /zrzutu/, którego umowa ma dotyczyć· 
· nr dowodu osobistego
· nr PESEL

· nr NIP
· akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności

/użytkowania /zarządzania/ nieruchomości
· planowany pobór wody lub zrzutu ścieków w miesiącu (w m3)

5.2. w przypadku osób prawnych – (w tym) podmiotów gospodarczych
· nazwa podmiotu
· adres korespondencyjny
· adres punktu poboru/zrzutu/, którego umowa ma dotyczyć· 
· odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej
· nr NIP
· nr REGON
· w przypadku spółek z o.o. – dodatkowo wysokość  kapitału zakładowego

 

Zawarcie umowy może nastąpić po przedłożeniu w/w dokumentów przez odbiorcę do Działu Zbytu. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach i przesłana do odbiorcy w celu podpisania. Po podpisaniu należy zwrócić umowę do siedziby Spółki w dwóch egzemplarzach. Odbiorcy zostanie zwrócony podpisany przez Wodociągi Dębickie sp. z o.o. oryginał umowy.
Miejscem, gdzie można bezpośrednio zawrzeć umowę jest Dział Zbytu. Odbiorca, posiadający podane wyżej dane, na miejscu może podpisać odpowiednią umowę.

Wzory dokumentów:

 

Wniosek o wydanie warunków dostawy wody i przyjęcia ścieków.
 
Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
 
Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
 
Zlecenie odbioru przyłączy wod.-kan.
 

Umowa o przyjęciu ścieków do kanalizacji miejskiej

   

Umowa o zaopatrzeniu w wodę i przyjęciu ścieków do kanalizacji miejskiej

   

Umowa o zaopatrzeniu w wodę

   
 Umowa o przyłączenie
 
Aby przejrzeć zamieszczone dokumenty w formacie PDF, zalecamy zainstalowanie darmowej przeglądarki do plików tego typu.