x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeszowska - Wschód w Dębicy

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeszowska - Wschód w Dębicy 2010-04-30

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica 

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  8/DT-5/04/10

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Rzeszowska - Wschód w Dębicy”

 Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debica.pl/bip/

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                     30.11.2010r.
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 19.05.2010r. do godziny 10:00 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
    - inż. Marek Malinowski  – Kierownik Wydziału Sieci Wod. – Kan.          (14) 670 - 68 - 15
    - mgr inż. Monika Stec – Kierownik Działu Technicznego                       (14)  670 - 68 - 16
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2010r. o godz. 10:30 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                           3 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:           cena 100%
8. Termin związania ofertą:    45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  (14) 670-68-46 drogą elektroniczną.

 

Dębica, 2010-04-30← powrót